فارسی

(18) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: انتخابات در ترکیه، استانبول، تنش موشکی، تورم، ، گردشگران ایرانی https://www.youtube.com/watch?v=5WAL1ZEX5dE

(17) اخبار هفتگی به زبان فارسی

.عناوین هفته: انتخابات در ترکیه، استانبول، تنش موشکی، تورم، ، نویسندگان هفته https://www.youtube.com/watch?v=Wkybr1vnW1U

(16) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: انتخابات در ترکیه، استانبول، تنش موشکی، تورم، انتالیا، نویسندگان هفته https://www.youtube.com/watch?v=05eXcFRSF6k

برنامه ویژه انتخابات محلی ترکیه

https://www.youtube.com/watch?v=BDEvRysFaCs https://soundcloud.com/medyascopetv/w6bqhuxdt0br

(15) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: واکنش اردوغان به اظهارات ترامپ، افزایش بیکاری، نویسندگان هفته، ایاصوفیه، منطقه امن در سوریه https://www.youtube.com/watch?v=2nno33QIQ1A&t=1s

(14) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: توییت اردوغان، دیدار مشاور کاخ سفید، پسروی ترکیه در استقلال، افزایش ترک تحصیل،  https://www.youtube.com/watch?v=gsjbE622qw4

(13) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: انتخابات محلی، بحران اقتصادی، چالش موشکی، لغو معافیت مالیاتی https://www.youtube.com/watch?v=WaRIy7c2ncU

(12) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین هفته: توییت اردوغان، دیدار مشاور کاخ سفید، پسروی ترکیه در استقلال، افزایش ترک تحصیل، https://www.youtube.com/watch?v=_HGDcCoRFf0

(11) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین مهم هفته: تایید حکم روزنامه جمهوریت، سفر خلوصی اکار، افزایش بی کاری، نویسندگان هفته، کیفر خواست پارک گزی

(10)اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین این هفته: روند استانه، دیدار در شوچی، مشکل ترافیک استانبول، پسروی در ازادی بیان، افزایش پناهدگی شهروندان ترکیه

(9) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین مهم خبری این هفته: دیدار سیپراس و اردوغان، روند خروج امریکا از سوریه، انتخابات محلی ترکیه، عناوین هنری و فرهنگی

(8) اخبار هفتگی به زبان فارسی

عناوین مهم این هفته: بحران سیاسی و اقتصادی در کاراکاس، بررسی قتل جمال خاشقچی، شاخص ادراک فساد، عناوین فرهنگی و نویسندگان...

Öne Çıkanlar