Anayasa Mahkemesi’nden sağlık çalışanlarına koruma kalkanı: “Sağlık çalışanlarına saldıranlara uygulanan ceza artırımı anayasaya aykırı değildir”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına yönelik, saldırı, yaralama, şiddet ve hakaret suçlarında verilen cezaların yarı oranında artırılması ve bu cezaların uygulanmasının ertelenmesinin anayasaya aykırı olmadığına oybirliğiyle hükmetti.

Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda artırımı öngören ve verilen cezaların ertelenmemesi yönündeki kanun maddelerinin anayasanın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Trabzon, Bolu ve Bafra asliye ceza mahkemeleri Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Anayasaya göre mahkemeler, önlerine gelen dava dosyalarında anayasaya aykırılık olduğu kanaatine varırlarsa, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyorlar.

Başvurular birleştirilerek görüşüldü

Anayasa Mahkemesi, üç mahkemenin yolladığı dört dosyayı, içerik bakımından aynı olduğu gerekçesiyle birleştirerek görüştü. Yapılan incelemede, “İtiraz konusu kurallar kamu sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezaların yarı oranında artırım yapılmasını ve yine bu suç türleri ile görevlerinden dolayı işlenen tehdit suçlarında şartları oluşsa dahi hapis cezasının ertelenmesi kurumunun uygulanmamasını hüküm altına almaktadır” denildi.

İtiraz gerekçeleri

Yerel mahkemelerin başvurularında ise sağlık çalışanlarını korumaya yönelik düzenlemelerin neden anayasaya aykırı sayılmasına ilişkin itiraz gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

“Ceza mevzuatı uyarınca kamu görevlisi olarak kabul edilen sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli hâlinin meydana geldiği, buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım ön görülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği, mükerrer cezalandırmanın hukuk devleti ve ölçülülük ilkelerini ihlal ettiği, ayrıca mağdur olan sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği, … aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olacağı, hapis cezasının ertelenmesinin engellenmesinin cezaların bireyselleştirilmesinin önüne geçecek olması nedeniyle ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır”

Anayasaya aykırılık incelemesi

Anayasa Mahkemesi, itirazları anayasaya aykırılık bakımından incelerken şu tespitlerde bulundu:

“Müeyyide artırımının ve hapis cezasının ertelenme yasağının, sağlık personelinin vücut dokunulmazlığının, özgürlüğünün (tehdit suçu yönünden), şeref ve itibarının veya haklarının korunması ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. … Sağlık çalışanlarının hedef alındığı suçların yaygınlaşması sağlık hizmetinin verimli şekilde verilememesine de neden olacağından kuralın kamu yararı amacıyla öngörüldüğünde kuşku bulunmamaktadır.”

“Bu çerçevede kurallarla sağlık personeline karşı belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı, bir başka ifadeyle bu suçlar yönünden caydırıcılığın sağlanmak istendiği anlaşılmaktadır.”

“Buna göre itiraz konusu kurallarla getirilen daha ağır cezalandırma ve hapis cezasının ertelenmemesinin yukarıda belirtilen amacın gerçekleşmesinde elverişsiz ve gereksiz araçlar olduğu söylenemez.”

“Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen kasten yaralama ve hakaret suçları bu suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hâlini oluşturmaktadır.” 

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış oldu

“Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez. ertelenemez ve ikame edilemez hizmetlerdendir. Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralı öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.”

“Kuralın öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımınm ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır.”

Karar oybirliğiyle alındı

Anayasa Mahkemesi, tüm bu gerekçeleri sıraladıktan sonra yerel mahkemelerin itirazının yerinde olmadığına, sağlık çalışanlarını yaptıkları kamu hizmeti karşısında saldırılardan ve hakaretlerden korumak ve caydırıcı olmak bakımından getirilen bu düzenlemelerin anayasaya aykırı olmadığına “oybirliğiyle” karar verdi. Mahkemenin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü (10 Aralık) sayısında yayınlandı.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Share on print

Medyascope internet sitesinde çerezlerden faydalanılmaktadır.

Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

  • Medyascope
  • Medyascope Plus